Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/16887
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorMachado, Sérgio-
dc.creatorArias-Carrión, Oscar-
dc.creatorPaes, Flávia-
dc.creatorVieira, Renata Teles-
dc.creatorCaixeta, Leonardo Ferreira-
dc.creatorNovaes, Felipe-
dc.creatorMarinho, Tamires-
dc.creatorAlmada, Leonardo Ferreira-
dc.creatorSilva, Adriana Cardoso-
dc.creatorNardi, Antonio Egídio-
dc.date.accessioned2019-01-29T10:04:23Z-
dc.date.available2019-01-29T10:04:23Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationMACHADO, Sergio et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation for clinical applications in neurological and psychiatric disorders: an overview. Eurasian Journal of Medicine, Erzurum, v. 45, p. 191-206, 2013.pt_BR
dc.identifier.issn1308-8734-
dc.identifier.issne- 1308-8742-
dc.identifier.urihttp://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/16887-
dc.description.abstractNeurological and psychiatric disorders are characterized by several disabling symptoms for which effective, mechanism-based treatments remain elusive. Consequently, more advanced non-invasive therapeu-tic methods are required. A method that may modulate brain activity and be viable for use in clinical practice is repetitive transcranial mag-netic stimulation (rTMS). It is a non-invasive procedure whereby a pulsed magnetic field stimulates electrical activity in the brain. Here, we focus on the basic foundation of rTMS, the main stimulation parametters, the factors that influence individual responses to rTMS and the experimental advances of rTMS that may become a viable clinical application to treat neurological and psychiatric disorders. The findings showed that rTMS can improve some symptoms associated with these conditions and might be useful for promoting cortical plasticity in patients with neuro-logical and psychiatric disorders. However, these changes are transient and it is premature to propose these applications as realistic therapeu-tic options, even though the rTMS technique has been evidenced as a potential modulator of sensorimotor integration and neuroplasticity. Functional imaging of the region of interest could highlight the capac-ity of rTMS to bring about plastic changes of the cortical circuitry and hint at future novel clinical interventions. Thus, we recommend that fur-ther studies clearly determine the role of rTMS in the treatment of these conditions. Finally, we must remember that however exciting the neuro-biological mechanisms might be, the clinical usefulness of rTMS will be determined by its ability to provide patients with neurological and psy-chiatric disorders with safe, long-lasting and substantial improvements in quality of life.pt_BR
dc.description.abstractBirkaç engelleyici belirti ile karakterize nörolojik ve psikiyatrik bo-zukluklar etkili, mekanizmaya dayalı tedavilerden kaçabilir. Nihaye-tinde daha gelişmiş non-invaziv tedavi yöntemleri gereklidir. Beyin aktivitesini modüle edebileek ve klinik uygulamada kullanım için uy-gun olan bir yöntem, tekrarlayan transkranial manyetik stimülasyon (rTMS)’dur. Bu, darbeli manyetik alan sayesinde beyindeki elektriksel aktiviteleri uyaran non-invaziv bir işlemdir. Burada, rTMS temeli, ana stimülasyon parametreleri, bireysel yanıtları etkileyen faktörler ve nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların tedavisinde uygun bir klinik uygulama olabilecek rTMS’da deneysel gelişmeler üzerine odaklanıl-mıştır. Bulgular rTMS’un bu koşullar ile ilgili bazı belirtileri düzeltebi-leceği ve nörolojik ve psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda kortikal plastisiteyi artırmak için yararlı olabileceğini göstermektedir. Ancak, bu değişiklikler geçicidir ve rTMS tekniği potansiyel bir sensorimotor entegrasyon ve nöroplastisite modülatörü olarak kanıtlanmış olsa bile, gerçekçi tedavi seçenekleri olarak bu uygulamaları önermek için henüz erkendir. İlgi bölgenin fonksiyonel görüntülemesinin yapılma-sı rTMS’un kortikal devrelerde plastik değişiklikler meydana getirme kapasitesini vurgulayarak gelecekteki yeni klinik müdahaleler için ipucu olabilecektir. Böylece, daha ileri çalışmalara açık bir şekilde bu koşulların tedavisinde rTMS’un rolünü araştırmayı öneririz. Son ola-rak, uyarıcı nörobiyolojik mekanizmaların olması gerektiği gibi, rTMS klinik yararlılığını nörolojik ve psikiyatrik bozukluğu olan hastaların yaşam kalitesinde, güvenli, uzun ömürlü ve esaslı gelişmeler sağlama yeteneği ile belirleneceğini unutmamalıyız.pt_BR
dc.language.isoengpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectSensorimotor integrationpt_BR
dc.subjectBrainpt_BR
dc.subjectCortical activitypt_BR
dc.subjectNeuroplasticitypt_BR
dc.subjectRepetitive transcranial magnetic stimulationpt_BR
dc.subjectSensorimotor entegrasyonpt_BR
dc.subjectBeyinpt_BR
dc.subjectKortikal aktivitept_BR
dc.subjectNoroplastisitept_BR
dc.subjectTekrarla-yan transkranial manyetik stimulasyonpt_BR
dc.titleRepetitive transcranial magnetic stimulation for clinical applications in neurological and psychiatric disorders: an overviewpt_BR
dc.title.alternativeNörolojik ve psikiyatrik bozukluklarda klinik uygulamalar için transkraniyal manyetik uyarım: genel bir bakışpt_BR
dc.typeArtigopt_BR
dc.publisher.countryOutrospt_BR
dc.identifier.doi10.5152/eajm.2013.39-
dc.publisher.departmentInstituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - IPTSP (RG)pt_BR
Aparece nas coleções:IPTSP - Artigos publicados em periódicos

Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
Artigo - Sergio Machado - 2013.pdf503,05 kBAdobe PDFThumbnail
Baixar/Abrir


Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons Creative Commons